De énige Nederlandse makelaar in Wallonië | +32 (0)4 383 56 59 / +32 (0)4 246 53 04|

Bezichtigingen / brochures

Kunnen wij ook in het weekeinde bezichtigen?

De meeste kandidaten die op ons aanbod reageren komen van ver. Uit logistiek gemak wil men een oriënterende indruk van de locatie dan graag koppelen aan een bezichtiging binnenshuis. Op weekdagen kan dat. Vergewis u echter wel dat Google Street View en Google Earth - hoe handig deze tools ook zijn - niet de ware beleving van een huis, grond, straat of regio weergeven. Het is frustrerend voor gastvrije verkopers, maar ook voor uzelf, als u bij het onthaal moet vaststellen dat de ligging of regio eigenlijk niet overeenkomt met de visuele ervaring die u ervan hebt opgedaan via internet. Vandaar dat voor een eerste bezichtiging die u in het weekend wilt plannen van u verwacht wordt dat u vooraf zelf ter plaatse bent gaat kijken. Is uw interesse daarna verder gewekt, of hebt eerder een bezichtiging gedaan doordeweeks en wilt nog een tweede keer komen kijken in het weekeind, dan kan dat natuurlijk ook op zaterdag.  

Kunt u ons een uitgebreide brochure toesturen?

De informatie die wij op deze website plaatsen is uitgebreid. Print u de omschrijving van het object van uw keuze uit, dan hebt u al een brochure in de hand met alle basisgegevens die volstaan om mee op pad te gaan voor het verkrijgen van een goede indruk van de situatie op locatie. Graag beantwoorden wij uw eventuele bijkomende vragen telefonisch of per email. Het maken van een afspraak voor bezichtiging doet u bij voorkeur telefonisch.

Veel gestelde vragen

I.p.v. de vraagprijs staat er een vermelding. Wat betekent dat?

ONDER BOD: er is een bod op schrift uitgebracht en partijen zijn nog in onderhandeling. Bezichtigingen worden opgeschort. Het eerst uitgebrachte bod wordt bij voorrang uitonderhandeld.  Ingeval met de eerste bieder geen akkoord wordt bereikt over de prijs en eventuele condities, wordt onderhandeld met de volgende bieder. Anders gezegd : de eerste bieder geniet voorrang boven de hoogste bieder. 

VERKOCHT O.V.: er is een koopovereenkomst getekend met opschortende voorwaarde(n) voor een bepaalde duur : De koop is bijvoorbeeld gesloten onder voorwaarde voor het verkrijgen van de financiering. Heeft de koper gevolg gegeven aan alle voorwaarden die in de koopovereenkomst zijn opgenomen, dan is de koop gesloten. Heeft de koper binnen de overeengekomen duur van de voorbehouden bijvoorbeeld geen financiering kunnen krijgen, dan is de koop ontbonden en wordt het object terug in verkoop genomen. De vraagprijs is dan opnieuw zichtbaar en bezichtigingen worden hervat.

VERKOCHT: de termijn van ontbindende voorwaarden is verstreken of de eigendomsoverdracht heeft onlangs plaatsgevonden.

Energie prestatie certificaat (EPC)

Vanaf 01 januari 2011 is het energie prestatie certificaat (EPC) verplicht gesteld voor alle woningen in België.
Note : Dit certificaat moet u in bezit hebben alvorens u uw woning te koop of te huur stelt.

Doel van het EPC
Informatief. Een energieprestatiecertificaat geeft potentiële kopers of huurders een idee van de energiezuinigheid van de woning.
Het energieprestatiecertificaat legt op zich geen eisen op aan het gebouw, maar informeert de potentiële kopers of huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw door aan het gebouw een energetische score (kengetal) toe te kennen. Deze score wordt berekend op basis van de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen en de isolatiewaarden van muren en dak, ramen en deuren, en de installaties voor verwarming en warm water.

K.I., registratierecht - fiscaal voordeel en bijkomende kosten

Wat betekent K.I.?

K.I. (R.C. in het Frans) is de afkorting van 'kadastraal inkomen' (revenu cadastral). Dit systeem werd in 1975 ingevoerd. Het kadaster kende aan elk registergoed een waarde toe en nam daarbij als uitgangspunt de redelijke maandhuur. Dit bedrag bent U jaarlijks verschuldigd aan het kadaster. Herwaarderingen kunnen plaats vinden bij eigendomsoverdracht. De hoogte van de overdrachtsbelasting hangt samen met de hoogte van het K.I.

In het Wallonië is het gangbare tarief van registratierecht (overdrachtsbelasting) 12,5% van de koopsom. In uitzonderingsgevallen kunt u opteren voor het lage tarief van 6% of 5% bij sociale kredietvormen. Er dient dan aan 3 eisen te worden voldaan:

  1. Het K.I. is < € 745,-.
  2. U bezit geen ander vastgoed dat als woonhuis dient.
  3. U bent verplicht uw domicilie te vestigen op het adres van de woning die u aankoopt.

N.B. : De lage heffing van 6% in Wallonië is geplafonneerd tot eerste schijf van € 157.085,20 van de koopsom; over het meerdere betaalt u 12,5%.

Registratierecht? Beschrijf? Wat betekent dat eigenlijk?

De termen groot of klein beschrijf (ook wel: schrijfgeld) worden gebezigd om het percentage registratierecht aan te duiden. Groot beschrijf = 12,5% voor registergoederen gelegen in Wallonië en klein beschrijf = 6%. Dit percentage, genomen over de koopsom, is verschuldigd aan de belastingen bij eigendomsoverdracht, overdrachtsbelasting dus. Over bouwgrond wordt altijd groot schrijfgeld geheven (Wallonië 12,5%). Komt U in aanmerking voor klein beschrijf (zie voorwaarden hierboven), houdt u er dan rekening mee dat het kadaster tot aan de datum eigendomsoverdracht het recht voorbehouden blijft om de onroerende zaak te herwaarderen. Het kan dus zijn, dat het kadaster door de herwaardering het K.I. optrekt boven € 745,-, waardoor er groot beschrijf kan worden geheven. Het is daarom raadzaam om bij de berekening van uw hypotheek altijd uit te gaan van groot beschrijf.

Fiscaal voordeel (abattement)

Sinds 01/01/2018 heeft Wallonië een fiscaal voordeel ingesteld : over de 1e schijf van € 20.000 van de koopsom betaalt u geen registratierecht als u aan de voorwaarden voldoet :

  1. Noch u, noch uw echtgen(o)t(e), noch uw partner met wie u wettelijk samenwoont bezit een ander vastgoed dat als woonhuis dient;
  2. U (en uw wettelijke partner) dient uw vaste domicilie te vestigen op het adres van de woning die u aankoopt en er uw hoofdverblijf te houden voor ten minste 3 jaar.   

Met welke overige kosten moet ik rekening houden ?

Aktekosten notaris, voor het opstellen van de eigendomsakte en/of de aktekosten voor de hypotheekakte. Notariskosten worden berekend volgens een barema. Om de berekening eenvoudig te houden neemt u 1,5% over de koopsom per akte. Uw notaris informeert u graag nader.

Aandelenoverdracht /overname bedrijfsvorm

Overname van een bedrijfsvorm (bvba, nv, vof, etc.), wat houdt dat in?

De vraagprijs is een reële schatting van de waarde van de opstallen. Bij overname van een bedrijfsvorm worden de aandelen verkocht, waarvan de waarde een optel /aftreksom is: de vraagprijs minus de hypotheek en eventuele andere lasten, plus de waarde van de bedrijfsinventaris en de liquide middelen (saldo bankrekening en kas).
Een bedrijfsovername biedt o.m. de volgende fiscale voordelen: belastingvoordeel; kosten zijn BTW aftrekbaar; geen registratierecht / overdrachtsbelasting verschuldigd; lagere akte kosten (notaris). Aan particuliere kopers verstrekt een bank geen woning- of bedrijfskrediet op een aandelenoverdracht.

Lijfrente / Rente viagère

Wat is een verkoop op lijfrente?

Wanneer u een vastgoed op lijfrente koopt, betekent dit dat u dit vastgoed aanschaft door een rente, de lijfrente genoemd, te storten (lijfrente-uitkering). De koper schrijft in dat geval een regelmatig bedrag over naar de verkoper. Dit blijft in principe duren zo lang de verkoper leeft. De koper kan in principe pas genieten van het vastgoed na het overlijden van de verkoper.

Woordenlijst

Bouquet: Bedrag dat door de koper wordt gestort op het ogenblik van de ondertekening van de verkoopakte. Het gaat hier over een gedeelte van de totale waarde van het vastgoed. Dit bedrag wordt doorgaans vastgesteld op 5 of 10 procent van het totale bedrag.

Aantal hoofden: De lijfrente kan op een of twee personen worden gevestigd. In het laatste geval stopt de koper de stortingen van de rente na het overlijden van beide personen.

Rente (lijfrente-uitkering): Bedrag dat op een regelmatige manier naar de verkoper wordt overgeschreven zolang deze in leven is. Er kan echter ook een maximumduur - bijvoorbeeld 15 of 20 jaar - worden overeengekomen tussen de partijen om te voorkomen dat de koper te lange rentebetalingen uitvoert.

Geïndexeerde rente: Het bedrag dat regelmatig wordt overgeschreven naar de verkoper kan onderworpen worden aan een indexering, op basis van de index van detailprijzen of van de index van de bouwkostenindex.

Overlevingsrente: Wanneer de lijfrente op twee hoofden is gevestigd, kan de rente omgezet worden naar een overlevingsrente. Bij het overlijden van een van de twee personen, wordt het bedrag van de overledene overgedragen naar de andere persoon. Verkoop van naakte eigendom/volle eigendom.

Verkoop van naakte eigendom of vrij bij overlijden: de verkoper kan het vastgoed blijven bewonen tot zijn overlijden.

Verkoop van volle eigendom of vrij bij akte: de koper heeft het recht in het vastgoed te trekken vanaf het ogenblik van de ondertekening van het contract.

Lijfrentenier: Persoon die zijn vastgoed op lijfrente verkoopt.

Renteplichtige: Persoon die een vastgoed op lijfrente koopt.

Leeftijd of geslacht van de verkoper: Het bedrag van de rente wordt vastgesteld op basis van de leeftijd en het geslacht van de verkoper(s). Een zeer oude man zal daarom een hogere rente ontvangen dan een jongere vrouw.

 

 

 

Quick links

© Blim.be, realisatie door: Inconel B.V.