De énige Nederlandse makelaar in Wallonië | +32 (0)4 383 56 59 / +32 (0)4 246 53 04|

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de «Algemene Verordening Gegevensbescherming», afgekort de AVG, in werking getreden. Deze verordening heeft ten doel om Europese burgers een betere zelfbeschikking te geven over de verwerking van hun persoonlijke gegevens.

BLIM.BE Makelaars verbindt zich ertoe u altijd transparant te informeren inzake het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Het is belangrijk dat u weet dat wij enkel gegevens verwerken die u ons vrijwillig hebt verstrekt en dat uw persoonlijke gegevens door ons nooit met derden gedeeld worden zonder uw voorafgaande expliciete toestemming.

In deze rubriek leest u op welke wijze BLIM.BE Makelaars met uw persoonlijke gegevens omgaat, hoe deze verwerkt worden en waartoe deze worden gebruikt.
Ons makelaarskantoor wordt vertegenwoordigd door de heer Joseph (Sjef) WANDERS, Place Leblanc 28 te 4170 Comblain-au-Pont en rue Jean Wilmotte 2A te 4920 Aywaille.
Persoonsgegevens die u invult op het online contactformulier van onze website www.blim.be worden gebruikt om uw aanvraag te kunnen beantwoorden.
Deze gegevens worden enkel gebruikt door medewerkers van ons kantoor die belast zijn met het vastgoed-dossier waar uw aanvraag betrekking op heeft.
Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen buiten ons kantoor indien dat stikt noodzakelijk is voor de behandeling van uw aanvraag.
Indien u bepaalde noodzakelijke gegevens niet aan ons wenst doorgeven kan het zijn dat ons kantoor niet in staat is uw aanvraag te behandelen.

Van BLIM.BE Makelaars ontvangt u geen e-mails met ongevraagde informatie en geen nieuwsbrieven. BLIM.BE Makelaars mailt u dus niet lukraak alle advertenties van haar aanbod. 
Hebt u aan ons uw persoonsgegevens vrijwillig verstrekt, evenals uw zoekcriteria van bepaald vastgoed, dan mailen wij u enkel de advertenties van aanbod dat overeenkomt met wat u zoekt en waarvan wij menen dat het u mogelijk zou kunnen interesseren. Geen enkel persoonlijk gegeven wordt automatisch verzamelt door onze eigen website : U bezoekt de pagina’s op onze website volledig anoniem.  

Onze website is meertalig. Uw taalkeuze kan worden opgeslagen in een cookie. De volgende keer dat u onze website bezoekt verschijnt de informatie direct in de taal die u de vorige keer hebt gekozen.  (Een cookie is een bestandje dat servers versturen naar de harde schijf van de computer van de internetbezoeker. Uw computer weet dan welke websites u bezocht hebt en kan sommige informatie van uw bezoek opslaan.)

Onze cookies zijn voornamelijk van technisch belang en dienen vooral voor het goed functioneren van onze website en uw gebruikersgemak.   
Andere informatie wordt eventueel automatisch verzameld door statistieke instrumenten als bijvoorbeeld Google Analytics en dat betreft dan enkel uw TCP/IP adres, afhankelijk van de soort en versie van de browser die u gebruikt.  

De advertenties van ons aanbod verschijnen ook op welbepaalde andere websites (vastgoed-media, zoals immoweb, vlan, logicimmo, …) met wie ons kantoor een samenwerkingsverband heeft. Ook die websites beschikken over contactformulieren waarop u vrijwillig uw gegevens kunt invullen. Die ingevulde formulieren worden automatisch verzonden naar een emailadres van ons kantoor. Ook hier geldt dat indien u bepaalde noodzakelijke gegevens niet op die formulieren hebt ingevuld, de mogelijkheid bestaat dat ons kantoor niet in staat is uw aanvraag te behandelen.

Uw persoonsgegevens dienen dus enkel voor ons interne gebruik en zullen bijgevolg nooit zonder uw voorafgaandelijke expliciete toestemming worden verkocht, noch kosteloos worden verstrekt aan derden die niet aan ons kantoor zijn verbonden. Echter, zullen wij wel de persoonlijke gegevens verstrekken op vraag van de rechterlijke macht of politiediensten zonder voorafgaandelijke toestemming van de houder ervan. BLIM.BE Makelaars heeft alle mogelijke veiligheidsmaatregelen getroffen in het kader van de bescherming tegen diefstal, misbruik, of verspreiding van informatie en beeldmateriaal die op onze website voorkomt.  Al onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan een strikte geheimhoudingsplicht.

U hebt het recht om verwijdering van uw persoonlijke gegevens uit ons systeem te verlangen, of om  rectificatie van uw persoonlijke gegevens of om verificatie op juistheid ervan te verlangen. Om gebruik te maken van dat recht, kunt u e.e.a. kenbaar maken door ons te contacteren op ons kantooradres in 4170 Comblain-au-Pont, Place Leblanc 28, of door een mail te sturen naar of ons te bellen op nummer 0032(0) 43 83 56 59.
Als u meent dat de website van BLIM.BE Makelaars deze handvest niet naleeft, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres : BLIM.BE Makelaars bvba, Place Leblanc 28, 4170 Comblain-au-Pont of per e-mail naar .

Herziening

BLIM.BE Makelaars verbindt zich ertoe deze handvest regelmatig bij te werken om rekening te houden met juridische, jurisprudentie of technische ontwikkelingen. Alleen de nieuwste versie heeft de bovenhand. 
De betrokkene van de persoonlijke gegevens erkent oprecht en perfect geïnformeerd te zijn over de verwerking van dergelijke gegevens door BLIM.BE Makelaars.
Naast dit recht op informatie heeft de houder de volgende rechten :

  • Recht op inzage

Betrokkenen hebben het recht te weten of hun betreffende persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke. De AVG bevat een opsomming van de informatie waarvoor het recht van inzage geldt. De verwerkingsverantwoordelijke moet betrokkene een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

  • Recht op correctie

Recht op correctie van onnauwkeurige persoonlijke informatie en onvolledige gegevens.

  • Recht op vergetelheid

Wanneer persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt; de betrokkene zijn toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat; betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die prevaleren; de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

  • Recht op beperking

Het recht op beperking houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden en niet gewijzigd mogen worden. Het feit dat de verwerking van de persoonsgegevens beperkt is, moet door de verwerkingsverantwoordelijke duidelijk in het bestand zijn aangegeven zodat dit ook duidelijk is voor ontvangers van de persoonsgegevens. Wanneer de beperking weer wordt opgeheven, moet de betrokkene hiervan op de hoogte worden gebracht.

  • Recht op overdraagbaarheid

De betrokkene heeft het recht om de gegevens die hij heeft verstrekt te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en heeft het recht deze gegevens naar een andere verantwoordelijke medewerker te verzenden zonder dat de initiële verantwoordelijke medewerker dit kan blokkeren. De betrokkene kan verlangen dat zijn gegevens direct van de ene naar de andere verantwoordelijke medewerker worden doorgestuurd wanneer dit technisch mogelijk is.

  • Recht op bezwaar

De betrokkene heeft het recht zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens door de verantwoordelijke en het recht om zich te verzetten tegen de prospectie. Elk verzoek om uitoefening van deze rechten kan worden gericht aan BLIM.BE Makelaars bvba, Place Leblanc 28, 4170 Comblain-au-Pont of per e-mail aan . Het antwoord zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek via hetzelfde communicatiekanaal worden verstrekt. Er is geen betaling vereist tenzij de claims kennelijk ongegrond of buitensporig (herhalend) zijn.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Deze Frans- en Nederlandstalige website is een informatiesite die bedoeld is voor de klanten van BLIM.BE Makelaars en de niet-klanten, hierna te noemen "internetgebruikers". Deze website is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De gebruiker erkent deze handvest te hebben gelezen en gaat ermee akkoord het te respecteren. Er wordt eraan herinnerd dat het correspondentiegeheim op internet niet wordt gegarandeerd.
Het is aan elke gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen.

Verwerking van het verzoek en/of de informatie

We behouden ons het recht voor om de verwerking van informatie te onderschikken, te schorsen of te weigeren in de volgende gevallen :

- Onvolledige of onjuiste informatie;

- Communicatie van duidelijk onjuiste of fantasievolle gegevens;

De bovenstaande lijst is niet volledig.

Diensten

De service en de goederen die op de website worden aangeboden, worden te goeder trouw, zo nauwkeurig en getrouw mogelijk beschreven. 
Zowel de tekstuele info over een object en de foto’s van een object op onze website hebben geen enkele contractuele waarde.

Beschikbaarheid

In elk geval kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de service die overeenkomt met de verzoeken van de gebruiker.

Disclaimer - beperking van aansprakelijkheid

BLIM.BE Makelaars kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de overeenkomst die zou kunnen volgen in geval van onjuist verstrekte informatie of overmacht ...

Intellectueel eigendom

Het is u toegestaan alle informatie die zich op deze website bevindt te raadplegen, te downloaden en te kopiëren voor eigen gebruik onder voorwaarde van bronvermelding, conform de wet van 30 juni 1994 op het auteursrecht en aanverwante rechten. Zonder voorafgaande toestemming is het kopiëren, opslaan, overdragen of verspreiden, geheel of ten dele, van teksten en multimedia informatie (geluid, foto´s, software, etc.) strikt verboden. Voor meer informatie kunt u BLIM.BE Makelaars contacteren en vragen naar Eveline Belderbos, beheerder van de pagina´s van deze website.  

© Blim.be, realisatie door: Inconel B.V.